Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Dzikowiec w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola”

Opublikowano 1 kwietnia 2021, 10:39

UG.6220.2.2021
Dzikowiec 01.04.2021r.

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
Z A W I A D O M I E N I E

WÓJTA  GMINY  DZIKOWIEC

Działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. )
w związku z wnioskiem Gminy Dzikowiec  36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola” Wójt Gminy Dzikowiec zawiadamia strony postępowania, że wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust.1 ustawy  z dnia 3 października  2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r., poz. 247 ) nie jest możliwe z zachowaniem terminu określonego w art. 65 ust. 1 ww. ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z przyczyn niezależnych od organu tj. z powodu braku wymaganych opinii organów współdziałających.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 30 marca 2021r., znak: WOOŚ.4220.5.5.2021.DS.4 poinformował, iż termin wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określony w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października  2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie może być dochowany ze względu na skomplikowany charakter sprawy. Wyznaczył nowy termin wyrażenia opinii tj. do dnia 13 kwietnia 2021r.

W związku z powyższym wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 1  ustawy  z dnia  3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wymaganych opinii organów współdziałających.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Otrzymują:

1.Inwestor

2.Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

3.a/a