Czcionka:

Kontrast:

Wprowadzenie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Podstawa prawna – art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875).

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego:

     –      radni,

     –      wójt,

     –      zastępca wójta,

     –      sekretarz gminy,

     –      skarbnik gminy,

     –      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

     –      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

     –      złożenia ślubowania (radny, wójt),

     –      powołania na stanowisko,

     –      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

     –     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt),

     –     w dniu odwołania ze stanowiska,

     –     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Ogólne zasady wypełniania oświadczeń majątkowych:

  1. oświadczenie majątkowe należy wypełnić starannie, rzetelnie i zupełnie wypełniając każdą z rubryk,
  2. należy wskazać posiadany majątek w kraju i za granicą,
  3. jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”,
  4. należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

 
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298), od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia majątkowego.