Czcionka:

Kontrast:

UG.6220.2.2021 – Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola”

Opublikowano 14 kwietnia 2021, 10:34

UG.6220.2.2021                                                                                                                                                                      Dzikowiec 14.04.2021r.

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
Z A W I A D O M I E N I E

WÓJTA  GMINY  DZIKOWIEC

Działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. ) w związku z wnioskiem Gminy Dzikowiec  36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola” Wójt Gminy Dzikowiec zawiadamia strony postępowania, że wydanie postanowienia, o którym mowa       w art. 63 ust.1 ustawy  z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021r., poz. 247) nie jest możliwe z zachowaniem terminu określonego w art. 65 ust. 1 ww. ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z przyczyn niezależnych od organu tj. z powodu braku wymaganych opinii organów współdziałających.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 12 kwietnia 2021r., znak: WOOŚ.4220.5.5.2021.DS.6 wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia wyznaczając termin uzupełnienia do dnia  31 maja 2021r.

Na podstawie art. 36 Kodeks postepowania administracyjnego informuję, że w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji – Karty informacyjnej przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie ustawowym, określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wymaganych opinii organów współdziałających.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione i opublikowane w dniu 14.04.2021r.

Wójt Gminy Dzikowiec
Józef Tęcza

Otrzymują:

1. Inwestor

2.Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

3.a/a