Czcionka:

Kontrast:

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów – w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego – w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Petycja w interesie publicznym

Lp.Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)Treść petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane   opinieOdpowiedź na petycje
1.radca prawny Konrad Cezary ŁakomyCASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy              ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin Petycja w interesie publicznym1)wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 21.08.2019 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycjiOdpowiedź na petycje
2.Fundacja Rozwoju Obrotu BezgotówkowegoPrezes Zarządu: Robert ŁaniewskiTreść petycjiPetycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Dzikowiec procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych.Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Dzikowiec procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych.15.10.2019 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji
3.Renata Sutor ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka ZdrójTreść petycjiPetycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego28.11.2019 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Odpowiedź na petycje
4.Renata Sutor ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka ZdrójTreść petycjiPetycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego06.12.2019r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Odpowiedź na petycje
5.Koalicja: Polska Wolna od 5GTreść petycjPetycja w interesie publicznym24.03.2020r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Odpowiedź na petycje
6.Renata  Sutor     ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka Zdrój                                         Treść petycji                                                      PETYCJA w interesie 
publicznym w zakresie 
zmiany przepisów 
prawa miejscowego
(wprowadzenie lokalnej „tarczy  antykryzysowej”)                                                                                                                  
02.04.2020r.   zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 miesiące 
od dnia złożenia 
petycji
 Odpowiedź na petycje 
7.Żak-Gratkowska MariaTreść petycjiPetycja w interesie publicznym24.04.2020r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  
8.SMEbusiness.pl Sp. z o.oDomaniewska 47/1002-672 Warszawa Treść PetycjiPetycja w interesie publicznym07.08.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Odpowiedz na petycje
9. Joanna Stec-MachowskaSMEbusiness.pl Sp. z o.oul.Domaniewska 47/1002-672 WarszawaTreść Petycji  Akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice 26.10.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Odpowiedź na petycje
10. Fundacja Tradycyjne Podkarpacie mała k/Ropczyc 136, 39-107 Niedźwiada Treść petycji Petycja w interesie publicznym  14.12.2020r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  
11. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMOAnna Szmelcer, Przewodnicząca, Jagiellońska 2144-100 Gliwicee-mail: polskawolnaodgmo@o2.plhttp://www.polskawolnaodgmo.org/ List otwartyUzupełnienie Petycja w interesie publicznym  05.01.2021r.18.01.2021 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Odpowiedź na petycje
12. Krzysztof Kukliński
62-023 Kamionki, ul. Szafirowa 109
Tresc petycjiWycofanie petycji Petycja w interesie publicznym 19.01.2021r.06.02.2021 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  
13.Stowarzyszenie ” Jesteśmy u siebie”Łąka 260 H,36-004 Trzebownisko Treść petycji Petycja w interesie publicznym 23.02.2021 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  
14. Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego – adres: Skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, adres mailowy:
teresagarlandartist@protonmail.ch, tel. 697357009,                                                        
Treść Petycji Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK  D170 2021 02 23                                                                 03.03.2021  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  
15. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMOTreść petycji  18.03.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  

Petycje

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)treść petycji Przedmiot petycjiData złożenia petycji Zasięgane opiniePrzewidywany termin załatwienia sprawy 
1Szulc-Efekt     Sp. z o.o.Petycjapetycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia –  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  

Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa