Czcionka:

Kontrast:

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

Opublikowano 14 kwietnia 2021, 10:16

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r,. poz. 1990 ze zm. )

Wójt  Gminy Dzikowiec

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia,  położonych       w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

Lp.Położenie nieruchomościNumer działkiPowierzchnia łączna w m2Oznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów
Cena nieruchomości w  zł do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
1.Nowy DzikowiecDzikowiec66/21068/61245ŁIV,Ls,LzrPsIV37 300,00
2.Nowy DzikowiecDzikowiec66/31068/71451ŁIV,Ls,LzrPsIV43 500,00
3.Nowy DzikowiecDzikowiec66/41068/81460ŁIV,Ls,LzrPsIV43 800,00
4.Nowy DzikowiecDzikowiec66/51068/91454ŁIV,Ls,LzrPsIV43,600,00
      
5.Nowy Dzikowiec66/71143RIV,ŁIV36 100,00
6.Dzikowiec1068/11840PsV27 800,00
7.Nowy Dzikowiec66/81198RIV37 800,00
8.Nowy DzikowiecNowy Dzikowiec66/1367/21129RIV,RVI35 600,00
9.Nowy DzikowiecNowy Dzikowiec66/1467/31141RIV,RVI36 000,00
10.Nowy DzikowiecNowy Dzikowiec66/1567/41141RVI36 000,00
11.Nowy DzikowiecNowy Dzikowiec66/1667/51144RVI36 100,00
12.Nowy Dzikowiec Dzikowiec66/111068/151224RVI,PsV,LzrRVI38 600,00

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec  i Dzikowiec w jednym kompleksie.  Teren działek płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony. Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia ( woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz ). Działki są o kształcie regularnym. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec. W terenie wydzielono drogi dojazdowe. Sąsiedztwo działek stanowi  zabudowa jednorodzinna  i zagrodowa,  tereny rolne  i leśne.

W księgach wieczystych TB1K/00028758/3, TB1K/00044249/0, TB1K/00014630/9  prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec – bez obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. przedmiotowe nieruchomości / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.                                                                                                                                            

Nieruchomości mają być sprzedane w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 – pokój  nr 11 lub 28 – telefonicznie  pod nr 744 –21- 09

Wójt Gminy Dzikowiec

Józef Tęcza