Czcionka:

Kontrast:

Poniżej 130 000 zł w roku 2022

Zapytanie ofertowe-Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mechowcu”

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej zapytanie ofertowe – ZP.271.2.1.2022 na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mechowcu”.

Poniżej znajdą Państwo link do Zapytania ofertowego.

https://gminadzikowiec.logintrade.net/zapytania_email,71893,5212e2d543ab29ea0aae8bb633be388a.html

Gmina Dzikowiec zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

Rozgraniczenie nieruchomości położonej w Wilczej Woli gm. Dzikowiec oznaczonej jako działka nr 5810 z działką sąsiednią nr ew. 5812 na odcinku ok. 60 metrów.

Zapytanie ofertowe „Dowóz i odwóz uczniów do szkół”

                                                         Dzikowiec, 2022-01-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

„Dowóz i odwóz uczniów do szkół”

Zamawiający:

Gmina Dzikowiec,

 1. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

NIP 814-15-73-676, tel./fax (17) 744-21-08

 1. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o Regulamin Zamówień Publicznych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZOEAS nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w związku z art. 2 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Trasy:
 • Trasa A: Dowóz ranny uczniów z Płazówki, Górali, Brzózek, Podłęźniówki do Szkoły Podstawowej
  w Kopciach (dzieci pięcioletnie w oddziale przedszkolnym oraz uczniowie z klas I-VIII).
 • Trasa B: Odwóz południowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kopciach do Podłężniówki, Brzózek, Górali, Płazówki (dzieci pięcioletnie w oddziale przedszkolnym oraz uczniowie z klas I-VIII).
 • Trasa C: Odwóz popołudniowy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli do Leśnictwa, Guściorów, Maziarni, Majdańskich i Szwedów (uczniowie z klas IV-VIII).
 • Odwóz we wtorek uczniów ze Szkoły w wilczej Woli do Spi, Kolanisk i Sudołów.
 1. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej. Liczba uczniów – 20.
 1. Opieka nad przewożonymi uczniami: Zamawiający zapewnia opiekę w autobusie nad dowożonymi uczniami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higienicznych, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne, 

2) Zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów,

3) Zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.

4) Ubezpieczenia przewożonych uczniów.

5) Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów,
w tym podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii.

6) Podjeżdżania autobusem na przystanki w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię.

7) Rozpoczęcie dowozu do szkoły najwcześniej od godziny 7.00.

8) Zamawiający zapewnia opiekę podczas dowozu uczniów.

III. Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia – w dni nauki szkolne w okresie od dnia 01.02.2022 r. do 24.06.2022 r.
 2. Zastrzega się, że zamówienie jest realizowane pod warunkiem braku zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych w szkołach.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub złożyć w biurze nr 29 Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec do dnia 31 stycznia 2022 r. do godz. 9.00.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie
  z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 1. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.
 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 1. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.
 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
 1. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 1. Oferta winna określać proponowaną stawkę ryczałtową netto i brutto wynagrodzenia za jeden dzień przewozów (dowóz i odwóz) podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. W związku ze ogłoszonym stanem epidemiologicznym z uwagi na Covd-19, wpływającym na zawieszanie stacjonarnych zajęć lekcyjnych w szkołach, istnieje konieczność procentowego podzielenia wynagrodzenia netto za przedmiot zamówienia. Trasy nr 1 i 2 stanowią 3/4 całkowitej wartości zamówienia, a trasa nr 3 i 4 – 1/3.
 1. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena – 100%

Sposób obliczania:

Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:

min

Cena =…………. x 100 pkt

of

min – najniższa cena ofertowa

of – cena oferty badanej

Uzyskany w powyższy sposób wynik da ocenę punktową oferty. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

 • Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, w dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 9:10. Otwarcie ofert jest jawne.
 • O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy, zał. nr 1
 2. Wzór umowy, zał. nr 2.

Zapytanie ofertowe na „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach”

                                                                                                                                                                               Dzikowiec, dn. 24.01.2022 r.

Zamawiający:  

Gmina Dzikowiec                                                                               

Dworska 62

36-122 Dzikowiec                                                                 

Znak sprawy: ZOEAS.321.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach

            Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 dzień usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach, z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach, wraz ze zapewnieniem  opieki i nadzoru przez opiekuna w trakcie przewozu. Dojazd odbywać się będzie codziennie w dni nauki szkolnej (za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW w Korczowiskach) na trasie: Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

– dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

– odwiezienie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania – o godzinie 14:30.

– dowóz przewidziany jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW  w Korczowiskach.

– przewoźnik będzie każdorazowo informowany o nieobecnościach uczestnika w OREW.  

 1. Transportem objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

 1. Warunki wymagane od Wykonawcy:

– posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia, spełniającego warunki bezpieczeństwa i higieny.

– Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

– Zleceniodawca wymaga, aby podczas każdego przewozu uczestnika w autobusie znajdowała się osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełniącą funkcję opiekuna przewożonego dziecka.  

 1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 2000 r.            
 2. Oferta złożona wg wzoru określonego w załączniku do zapytania ofertowego musi zawierać cenę
  w złotych za 1 dzień dowozu i odwozu jako dzienne wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w tym podatek
 3. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.
 4. Termin realizacji: Realizacja usługi trwać będzie od 1 lutego 2022 do 24 czerwca 2022 r.
  z zastrzeżeniem pkt 1.
 5. Kryteria oceny ofert: – najniższa cena – 100 %.
 6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Małgorzata Szczęch, tel. 508278239.
 7. Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.01.2022 r. do godz. 9.00. z dopiskiem „Przewóz ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach” , osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.
 8. Załącznikami do zapytania są:
  1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1
  2. Projekt umowy, załącznik nr 2

Z upoważniania Wójta

 Małgorzata Szczęch

    Dyrektor ZOEAS