Czcionka:

Kontrast:

Poniżej 30 000 euro w roku 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dożywianie dziec, młodzieży w szkołach oraz osób starzych/niepełnosprawnych z terenu gminy Dzikowiec w 2021 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu usługa w formie wsparcia dietetycznego dla OF uczestników projektu ” Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK)

Zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla dzieci w Klubie Dziecięcym „Magiczny Zakątek” w Lipnicy w okresie od 04.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzikowiec działki ewidencyjnej o nr 855 z działkami sąsiednimi o nr 856/2, 856/6 i 856/8

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzikowiec działki ewidencyjnej o nr 855 z działkami sąsiednimi o nr 856/2, 856/6 i 856/8

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Wilcza Wola.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec”

UNIEWAŻNIONY Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza Wola i Nowy Dzikowiec

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

22-04-2020

Termin składania ofert

30-04-2020

Numer ogłoszenia

1243222

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 , 36-122 Dzikowiec – w Urzędzie Gminy Dzikowiec , parter budynku, pokój nr 2 w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w niniejszym punkcie. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gopsdzikowiec@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Hahn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 7442107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. zpóźn. zm.). /o ile dotyczy/
spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: kolbuszowski Miejscowość: Wilcza Wola ul. Ks. Sokoła 4

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wg. opisu przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa sprzętu ilość sztuk

1. Wózek inwalidzki sztandarowy 3
2. Wózek inwalidzki aluminiowy 3
3. Wózek inwalidzki dla dzieci lekki 2
4. Wózek inwalidzki elektryczny 2
5. Wózek inwalidzki elektryczny terenowy 2
6. Wózek toaletowy 2
7. Siedzisko na wózek inwalidzki 5
8. Łóżko elektryczne/materac 8
9. Basen do mycia głowy 3
10. Basen sanitarny 5
11. Krzesło prysznicowe 5
12. Balkonik 4
13. Podpórka stała z dwoma kołami 4
14. Balkonik z podparciem pod łokcie 3
15. Podpórka czterokołowa 2
16. Kula ortopedyczna z podwójną regulacją 5
17 Kula pachowa z przesuwaną rękojeścią 4
18. Inwalidzka kula pachowa z regulacją 4
19. Kula łokciowa 4
20. Laska standardowa 5
21. Orteza stawu kolanowego 3
22. Orteza na goleń i stopę 3
23. Kamizelka ortopedyczna 3
24. Materac przeciwodleżynowy 8
25. Materac do leczenia i profilaktyki odleżyn 2
26. Poduszka przeciwodleżynowa 8
27. Koncentrator tlenu 2
28. Rower stacjonarny dla dorosłych 3
29. Rotor kończyn górnych i dolnych 3
30. Rower dla dzieci 2
31. Lampa solux ze statywem 1
32. Lampa biotron MedAll ze statywem 1
33. Lampa kwarcowa 1
34. Balkonik dla dzieci 2

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z SIWZ rozdział 4.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. z późn. zm.). /o ile dotyczy/ spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kod CPV

33190000-8

Nazwa kodu CPV

Różne urządzenia i produkty medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

N/d

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia –termin dostawy sprzętu rehabilitacyjnego do 15.06.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenie wykonawcy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % Cena

Wykluczenia

Według załącznika Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA DZIKOWIEC/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIKOWCU

Adres

Dworska 62

36-122 Dzikowiec

podkarpackie , kolbuszowski

Numer telefonu

177442107

NIP

8141560969

Tytuł projektu

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0011/19-00

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KREDOS ul. Popiełuszki 10/21, 10-695 Olsztyn
Data wpłynięcia 29.04.2020r.
Cena – 103 766,98 zł

Pełna lista podmiotów

1.KREDOS ul. Popiełuszki 10/21, 10-695 Olsztyn

2.Akson Sp. z o.o. Sp.k ul. Kościuszki 346 A , 40-608 Katowice

3.FIZJOMED Dawid Kaźmierski 27-300 Lipsko ul. Kościuszki 4

4.HAS-MED Sp. z .o.o 43-300 Bielsko-Biała ul. Młyńska 20

5.AGENCJA Usługowo-Handlowo-Promocyjna Grażyna Leniart ul. Herbowa 20, 35-317 Rzeszów, 

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

UNIEWAŻNIONY Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-03-2020

Termin składania ofert

13-03-2020

Numer ogłoszenia

1237074

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 , 36-122 Dzikowiec – w Urzędzie Gminy Dzikowiec , parter budynku, pokój nr 2 w terminie do dnia 13.03.2020 r. do godz. 9 00. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w niniejszym punkcie. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gopsdzikowiec@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Hahn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 7442107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. zpóźn. zm.). /o ile dotyczy/
spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: kolbuszowski Miejscowość: Wilcza Wola ul. Ks. Sokoła 4

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wg. opisu przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa sprzętu ilość sztuk

1. Wózek inwalidzki sztandarowy 3
2. Wózek inwalidzki aluminiowy 3
3. Wózek inwalidzki dla dzieci lekki 2
4. Wózek inwalidzki elektryczny 2
5. Wózek inwalidzki elektryczny terenowy 2
6. Wózek toaletowy 2
7. Siedzisko na wózek inwalidzki 5
8. Łóżko elektryczne 8
9. Basen do mycia głowy 3
10. Basen sanitarny 5
11. Krzesło prysznicowe 5
12. Balkonik 4
13. Podpórka stała z dwoma kołami 4
14. Balkonik z podparciem pod łokcie 3
15. Podpórka czterokołowa 2
16. Kula ortopedyczna z podwójną regulacją 5
17 Kula pachowa z przesuwaną rękojeścią 4
18. Inwalidzka kula pachowa z regulacją 4
19. Kula łokciowa 4
20. Laska standardowa 5
21. Orteza stawu kolanowego 3
22. Orteza na goleń i stopę 3
23. Kamizelka ortopedyczna 3
24. Materac przeciwodleżynowy 8
25. Materac do leczenia i profilaktyki odleżyn 2
26. Poduszka przeciwodleżynowa 8
27. Koncentrator tlenu 2
28. Rower stacjonarny dla dorosłych 3
29. Rotor kończyn górnych i dolnych 3
30. Rower dla dzieci 2
31. Lampa solux ze statywem 1
32. Lampa biotron MedAll ze statywem 1
33. Lampa kwarcowa 1
34. Balkonik dla dzieci 2

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z SIWZ rozdział 4.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. z późn. zm.). /o ile dotyczy/ spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kod CPV

33190000-8

Nazwa kodu CPV

Różne urządzenia i produkty medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia –termin dostawy sprzętu rehabilitacyjnego do 31.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenie wykonawcy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % Cena

Wykluczenia

Według załącznika Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA DZIKOWIEC/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIKOWCU

Adres

Dworska 62

36-122 Dzikowiec

podkarpackie , kolbuszowski

Numer telefonu

177442107

NIP

8141560969

Tytuł projektu

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0011/19-00

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

UNIEWAŻNIONY Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-02-2020

Termin składania ofert

05-03-2020

Numer ogłoszenia

1234639

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 , 36-122 Dzikowiec – w Urzędzie Gminy Dzikowiec , parter budynku, pokój nr 2 w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godz. 9 00. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w niniejszym punkcie. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gopsdzikowiec@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Hahn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 7442107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. zpóźn. zm.). /o ile dotyczy/
spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: kolbuszowski Miejscowość: Wilcza Wola ul. Ks. Sokoła 4

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wg. opisu przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa sprzętu ilość sztuk

1. Wózek inwalidzki sztandarowy 3
2. Wózek inwalidzki aluminiowy 3
3. Wózek inwalidzki dla dzieci lekki 2
4. Wózek inwalidzki elektryczny 2
5. Wózek inwalidzki elektryczny terenowy 2
6. Wózek toaletowy 2
7. Siedzisko na wózek inwalidzki 5
8. Łóżko elektryczne 8
9. Basen do mycia głowy 3
10. Basen sanitarny 5
11. Krzesło prysznicowe 5
12. Balkonik 4
13. Podpórka stała z dwoma kołami 4
14. Balkonik z podparciem pod łokcie 3
15. Podpórka czterokołowa 2
16. Kula ortopedyczna z podwójną regulacją 5
17 Kula pachowa z przesuwaną rękojeścią 4
18. Inwalidzka kula pachowa z regulacją 4
19. Kula łokciowa 4
20. Laska standardowa 5
21. Orteza stawu kolanowego 3
22. Orteza na goleń i stopę 3
23. Kamizelka ortopedyczna 3
24. Materac przeciwodleżynowy 8
25. Materac do leczenia i profilaktyki odleżyn 2
26. Poduszka przeciwodleżynowa 8
27. Koncentrator tlenu 2
28. Rower stacjonarny dla dorosłych 3
29. Rotor kończyn górnych i dolnych 3
30. Rower dla dzieci 2
31. Lampa solux ze statywem 1
32. Lampa biotron MedAll ze statywem 1
33. Lampa kwarcowa 1
34. Balkonik dla dzieci 2

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z SIWZ rozdział 4.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. z późn. zm.). /o ile dotyczy/ spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kod CPV

33190000-8

Nazwa kodu CPV

Różne urządzenia i produkty medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia –termin dostawy sprzętu rehabilitacyjnego do 31.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenie wykonawcy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Niemożliwość dostarczenia sprzętu z uwagi na konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie dostaw

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % Cena

Wykluczenia

Według załącznika Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA DZIKOWIEC/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIKOWCU

Adres

Dworska 62

36-122 Dzikowiec

podkarpackie , kolbuszowski

Numer telefonu

177442107

NIP

8141560969

Tytuł projektu

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0011/19-00

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny