Czcionka:

Kontrast:

Powyżej 30 000 euro w roku 2020

Przetarg nieograniczony pn. : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Dzikowiec oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2021 roku w Nowym Dzikowcu i Wilczej Woli

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec”

Przetarg nieograniczony: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec”

Przetarg nieograniczony: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola”

Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i dni wolnych od nauki szkolnej.

Ogłoszenie nr 510006919-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i dni wolnych od nauki szkolnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – UsługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 633140-N-2019Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 69000892600000, ul. ul. Dworska  62, 36-122  Dzikowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 442 107, e-mail gopsdzikowiec@onet.pl, faks 177 442 107.
Adres strony internetowej (url): www.gminsdzikowiec.plI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i dni wolnych od nauki szkolnej.II.2) Rodzaj zamówienia:
UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu, gotowaniu oraz wydaniu w dniach nauki szkolnej w szkołach na terenie gminy Dzikowiec gorących posiłków dzieciom w przedszkolach, uczniom w szkołach oraz osobom starszym w godzinach od 8.30 do 14.00. Przedmiot usługi będzie realizowany ze środków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i dni wolnych od nauki szkolnej tym ; 3.1. Przygotowanie, gotowanie oraz wydanie jednego jednodaniowego gorącego posiłku dziennie osobom starszym i uczniom w szkołach w Zespole Szkół w Dzikowcu , Szkole Podstawowej w Wilczej Woli, Szkole Podstawowej w Lipnicy, Szkole Podstawowej w Spiach, Szkole Podstawowej w Kopciach i Oddziale Zerowym w Kopciach w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 13,00 zgodnie z wykazem uczniów uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonym przez GOPS Dzikowiec tj. w tygodniu : 2 razy zupa z pieczywem i 3 razy drugie danie plus kompot/herbata. Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron) i mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie (np. naleśniki, pierogi) lub dania półmięsnego (bigos, fasolka) itp. Posiłki będą przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz przepisami prawa w zakresie gramatury i kaloryczności posiłków. W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje około 110 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej. Przy czym liczba uczniów, osób starszych w ciągu zamówienia może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. 3.2. Przygotowanie, gotowanie oraz wydanie jednego dwudaniowego gorącego posiłku dziennie dzieciom w Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu i 9 godzinnych Oddziałach Przedszkolnych w Lipnicy, Wilczej Woli, i Spiach w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku od godz. 8,00 do 14,00 zgodnie z wykazem dzieci uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonym przez GOPS Dzikowiec tj. zupa z pieczywem, drugie danie ,plus kompot/herbata oraz deser w formie jogurtu, owocu, warzywa lub inny produkt ustalony z rodzicami . Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron), mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie np. naleśniki, pierogi, itp. Posiłki będą przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz przepisami prawa w zakresie gramatury i kaloryczności posiłków. W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje 25 posiłków dziennie w dni nauki przedszkolnej. Przy czym liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. 3.3 Dla wytypowanych przez GOPS Dzikowiec dzieci, młodzieży i osób starszych posiłki mają być przygotowane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i w warunkach higieniczno-sanitarnych dla żywienia zbiorowego oraz przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie grup środków spożywczych jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz.1154) oraz procedurami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 149) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy i procedurami HACCP. 3.4 Wykonawca na własny koszt winien zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia i warunkami najmu pomieszczeń do przygotowania, gotowania i wydawania posiłków. 3.5 Wydanie i spożywanie posiłków w formie dożywiania dzieci w przedszkolach i uczniów szkołach musi odbywać się na terenach szkół i przedszkoli, które należy uzgodnić z dyrektorami placówek oświatowych. 3.6 Na potwierdzenie dysponowania pomieszczeniami o których mowa w punkcie 3.5 w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. należy przedłożyć oświadczenie wg załącznika nr 6 do SIWZ. 3.7. Posiłki mają być podawane uczniom i dzieciom w naczyniach wraz ze sztućcami , a osobom starszym w termosach. Brudne naczynia mają być uprzątnięte, umyte i wyparzone przez Wykonawcę natychmiast po spożyciu posiłku. 3.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków w jednorazowych naczyniach. 3.9 Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, smaczne i estetycznie podane. Mają być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania posiłków z półproduktów. 3.10 Gorące posiłki przygotowane przez Wykonawcę powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, smaczne i atrakcyjne uwzględniające zalecaną wartość energetyczną dla poszczególnych grupy dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 3.10 Wymaga się bezwzględnego przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych podczas przygotowywania i wydawania posiłków. 3.11 Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w okresach 2 tygodniowych (10 dni). 3.12 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wg wcześniej ustalonego 10 dniowego jadłospisu, który poinformuje dzieci i uczniów dożywianych korzystających z gorących posiłków o tygodniowym ich menu, z 1-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej poprzez wywieszenie jadłospisu na tablicach ogłoszeń w budynkach szkół i punktach wydawania posiłków. 3.13 Wydawanie posiłków należy uzgodnić z dyrektorami szkół, przedszkoli i powinno odbywać się w godzinach od 8.00 -14.00 przez 5 dni w tygodniu. 3.14.Jadłospis powinien być przygotowany przez osobę posiadającą stasowane uprawnienia w przedmiocie zatwierdzenia posiłków do spożycia (dietetyk). Jadłospis zatwierdzony przez dietetyka powinien być przygotowany dla każdej grupy żywieniowej oddzielnie tj. dla dzieci w przedszkolu , uczniów w szkole i osób starszych. 3.15 Wykonanie usługi nastąpi z wykorzystaniem produktów własnych Wykonawcy, przy użyciu jego potencjału technicznego i zaangażowania uprawnionych osób do realizacji zamówienia.II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nieII.5) Główny Kod CPV: 55322000-3
Dodatkowe kody CPV: 55321000-6, 55320000-9SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczonyIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nieIII.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 181566
Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Kuchnia Domowa Aldona Mokrzycka Dzikowiec ul.Dworska 44
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dzikowiec
Kod pocztowy: 36-122
Miejscowość: Dzikowiec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 181566
Oferta z najniższą ceną/kosztem 181566
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181566
Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: NieIV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.