Czcionka:

Kontrast:

Zakład Usług Komunalnych

Nowy Dzikowiec
ul. Komunalna 4
36-122 Dzikowiec
woj. podkarpackie

Telefon: 17 744 20 98

Telefon/fax: 17 227 45 08 wew. 17

Biuro znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec
Piętro II pokój nr

Kierownik Zakładu:
Streb Krzysztof
tel.: 697 966 695

Główny Księgowy:
Serafin Lucyna
tel: 17 227 45 08 wew. 17

  • Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu zwany dalej „Zakładem” jest samorządowym zakładem budżetowym gminy Dzikowiec i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr.157 poz. 1240 z 2009 r.)
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.(Dz.U. 06.116.783 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno- prawną,
  • Niniejszego statutu.

Przedmiotem działania zakładu jest świadczenie usług w zakresie:

  • Zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń komunalnych stanowiących własność komunalną gminy Dzikowiec
  • Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami.
  • Organizowanie usuwania płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników bezodpływowych
  • Nadzór nad wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – Wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta.