Czcionka:

Kontrast:

Nabór na stanowiska

Rok 2020


Nabór na stanowiska: Instruktor ds. sprzętu rehabilitacyjnego oraz doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego

Dzikowiec 2020-03-03

Gmina Dzikowiec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ogłasza nabór na dwa stanowiska:

Instruktor ds. sprzętu rehabilitacyjnego oraz doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego

Dwie osoby w projekcie unijnym pt. .„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”, konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-0032/18 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wymagania i niezbędne dokumenty.

1.1 Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla „Instruktora ds. sprzętu rehabilitacyjnego ‘ na ½ etatu obejmuje m.in.:

 1. Prowadzenie i obsługa  wypożyczalni,
 2. Realizowanie  regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ,
 3. Przygotowanie pomieszczeń i ustawienie zakupu sprzętu  rehabilitacyjnego,
 4. Ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu ,
 5. Sporządzanie umów użyczania nieodpłatnego sprzętu realizacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego wraz z ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron umowy.
 6. Prowadzenie ewidencji osób które wypożyczyły  sprzęt oraz ewidencji umów  i ich egzekwowanie,
 7. Prowadzenie ewidencji usług (nadawanie  nr katalogowych,)
 8. Inwentaryzacja sprzętu,
 9. Ocena stanu technicznego,
 10. Obsługa  komputera i drukarki.
 11. Promocja sprzętu rehabilitacyjnego,
 12. Współpraca  z Kierownikiem , asystentem projektu   oraz  pracownikami socjalnym OPS Dzikowiec.

1.2. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla „Doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego„ na ½ etatu obejmuje m.in:

 1. Prowadzenie ewidencji usług (nadawanie  nr katalogowych,)
 2. Inwentaryzacja sprzętu,
 3. Ocena stanu technicznego,
 4. Kierowanie do drobnych naprawa i remontów  sprzętu rehabilitacyjnego ewentualnych  napraw gwarancyjnych)
 5. Wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 6. Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym w doborze  sprzętu,
 7. Trening samoobsługi z użyciem  wypożyczonego sprzętu oraz przygotowywanie warunków do opieki domowej,
 8. Zapewnienie  transportu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dojazd instruktora  do miejsca zamieszkania  osób niepełnosprawnych  w celu nauki  obsługi sprzętu.
 9. Kontrola  stanu wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego na miejscu u osoby wypożyczającej.
 10. Współpraca  z Kierownikiem , asystentem projektu   oraz  pracownikami socjalnym OPS Dzikowiec.

1.3. Charakter wymagań na stanowisku pracy dla „Instruktora ds. sprzętu rehabilitacyjnego„:

1.3.1  Wymagania konieczne – formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Prawo jazdy kat. B i do dyspozycji samochód osobowy.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

           1.3.2.Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: minimum średnie,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie w pracy biurowej.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie projektów unijnych

1.4. Charakter wymagań na stanowisku pracy  dla „Doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego„

          1.4.1. Wymagania konieczne – formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Prawo jazdy kat. B i do dyspozycji samochód osobowy.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

           1.4.2. Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: minimum średnie,
 • Znajomość obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie w pracy biurowej.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie projektów unijnych.

1.5. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy  w grupie.

1.6 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy –  ½  etat.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony ( marzec 2020 do  kwiecień 2021- okres realizacji projektu).
 3. Miejsce pracy: Biuro  Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wilczej Woli           
  ul. ks. Sokoła 4 – Gmina Dzikowiec.

1.7. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:             

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy wg. załącznika nr 1 i nr 2 do ogłoszenia .
 • Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie.
 • Oświadczenia : o posiadanych uprawnieniach praw jazdy i zdolności do czynność prawnych i pełnienia praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w treści dokumentów aplikacyjnych, na potrzeby toczącego się podstępowania rekrutacyjnego”

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w Urzędzie Gminy Dzikowiec  36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 , pokój nr 2   w zamkniętej kopercie z napisem:

„Nabór na stanowisko: Instruktora sprzętu rehabilitacyjnego” w projekcie unijnym  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020r. do godz. 9.00.

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w Urzędzie Gminy Dzikowiec  36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 , pokój nr 2  w zamkniętej kopercie  z napisem:

„Nabór na stanowisko:  Doradca sprzętu rehabilitacyjnego” w projekcie unijnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020r. do godz. 9.00.

Uwzględnione będą tylko oferty , które zostały złożone w w/w terminie.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE NABORU
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu z siedzibą pod adresem ul. Dworska  62, 36-122 Dzikowiec . Numer telefonu: 17 744  21 07 adres email: gopsdzikowiec@onet.pl. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu obowiązki administratora sprawuje Kierownik.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCHImię i nazwisko: Tomasz Piszczek, adres email: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNEDane osobowe będą przetwarzane w następujących celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko pracy.Podstawę prawną przetwarzania danych kandydatów na stanowiska pracownicze oraz stażystów stanowi:- w przypadku danych podawanych obligatoryjnie: art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 221 §1 oraz §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.- w przypadku danych przekazywanych dobrowolnie: art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy art. 221a i art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.Podstawę prawną przetwarzania danych osób rekrutowanych w celu zawarcia umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktykantów i wolontariuszy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz:- w przypadku zleceniobiorców: art. 3531 w zw. art. 734-751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;- w przypadku przyjmujących: art. 3531 w zw. z art. 627-646 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;- w przypadku praktykantów: art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;- w przypadku wolontariuszy: art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w szczególności art. 42, 43 i 44.Wszelkie dane nadmiarowe, podawane zwyczajowo przez kandydatów w treści ich zgłoszeń aplikacyjnych, przetwarzane są wyłącznie na podstawie ich dobrowolnej zgody. Zgoda wyrażana jest poprzez zamieszczenie stosowanej informacji w treści dokumentów aplikacyjnych i może zostać wycofana w każdej chwili.
ODBIORCY DANYCHDane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (takich jak hosting) oraz dostawcom systemów informatycznych lub agencjom pracy tymczasowej (w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu za jej pośrednictwem).Ponadto, dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp (np. sądy, Policja, prokuratura).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane osobowe kandydatów, których oferty zostały odrzucone w trakcie naboru, zostaną wybrakowane lub odesłane kandydatom po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Reguła ta wynika z zasady ograniczenia przechowywania, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Dane osobowe kandydatów, których oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy będą przechowywane przez okres jej trwania, a następnie przez okres zależny od wybranej formy zatrudnienia.- Dane osobowe kandydatów, którzy zdecydują się na nawiązanie stosunku pracy będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu. Zasada ta wynika z treści art. 94 ust. 9b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4a Ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.- Dane osobowe zleceniobiorców będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy zlecenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Ponadto, listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń do dnia 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zaś w przypadku zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu.Jeżeli administrator złożył raport informacyjny ZUS RIA, okres przechowywania list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym złożono raport. Okres ten obejmuje wówczas wszystkich zleceniobiorców.Zasady te wynikają z art. 125a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także z art. 51u Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.- Dane osobowe przyjmujących i wolontariuszy będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy o dzieło lub umowy o wolontariat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHNa warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa:- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);- do sprostowania danych (art. 16. RODO);- do usunięcia danych (art. 17 RODO);- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);- do przenoszenia danych (art. 20 RODO);- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);- prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPodmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.
PRAWO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCHPrawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do danych nadmiarowych, czyli takich, którym nie można przypisać atrybutu niezbędności do celów związanych z zamiarem zawarcia umowy (udział w postępowaniu rekrutacyjnym) oraz zawarciem i wykonaniem umowy.Przykładem takich danych jest wizerunek kandydata, informacje o jego zainteresowaniach; aktywności społecznej, niezwiązanej z wykonywanym zawodem; bądź inne informacje na temat kandydata, zwyczajowo zamieszczane w dokumentach aplikacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe pochodzą bezpośrednio z ofert przesyłanych przez kandydatów chcących wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Administrator prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania. Oznacza to, że wymaga podania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do wyboru najlepszej oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.Wszelkie dane nadmiarowe, przesyłane przez Kandydatów w treści aplikacji, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrażają przesyłając dokumenty opatrzone stosowną informacją, np. „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w treści dokumentów aplikacyjnych, na potrzeby toczącego się podstępowania rekrutacyjnego”.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIUDane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Rok 2019

Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystent rodziny” w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu

 Dzikowiec, 05.03.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystent rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa  – zlecenie

Planowana liczba godzin – 50 godzin zegarowych  w miesiącu  

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
 1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

  lub

  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

  lub

  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
 7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności,
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres,
 12. umiejętność pracy w zespole.
 1. Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 3. b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy w rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 4. b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 6. d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 7. e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 8. f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 9. g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 11. i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 13. k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 14. l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 15. m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17. o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

4.Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV), ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa ,dyplomy),
 4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe; wymagane do wykonywania oferowanej pracy szkolenia, kursy, certyfikaty),
 5. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. potwierdzenie w formie zaświadczenia odbycia co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

5.Dodatkowe informacje:

 1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia planowane 60 godz. zegarowych miesięcznie.
 2. systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem (planowane do 6 rodzin);
 1. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez GOPS w Dzikowcu.
 2. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1000 );
 3. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach osobiście bądź pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62  w terminie do dnia 20 marca 2019r. do godz. 15:00,  z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu” – pokój nr 2. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
 4. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 7442-107 od poniedziałku do piątku w godzinach  : w poniedziałek od 8.30 do 16.30 , wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.gopsdzk.webd.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Dzikowiec.

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku  z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

Kierownik GOPS Dzikowiec

 Urszula Hahn

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DZIKOWIEC

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA

SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DZIKOWIEC

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, ul. Rzeszowska 1, 36-121 Wilcza Wola;

2) Szkoły Podstawowej w Lipnicy, 36-123 Lipnica 279.

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 poz. 1597),
  a w szczególności, które:

1) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier

lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

3) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo

kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również

osób niebędących nauczycielami;

4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela

akademickiego;

5) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo
w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
;

6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

7) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

8) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 276) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;

9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

10) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego;

11) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1693, 1669 i 2192) – dotyczy również

osób niebędących nauczycielami;

12) w przypadku cudzoziemców – posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

13) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

14) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

15) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

16) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

17) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami.

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny

zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informację o:

 1. a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. a) imię (imiona) i nazwisko,
 2. b) datę i miejsce urodzenia,
 3. c) obywatelstwo,
 4. d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu

potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7 października 1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku

nauczyciela;

9) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny

pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego
;

10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

11) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych;

13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

– w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych.

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na stanowisko dyrektora konkretnej placówki), z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu, w sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, I piętro pokój 11, w terminie 16 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22 marca 2019 r.
 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona

stemplem pocztowym.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 1. Dodatkowych informacji udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej Szkół w Dzikowcu, ul. Dworska 62, tel. 17 7442108, wew. 500.
 1. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dzikowiec.
 1. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci

       i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

Józef Tęcza

Wójt Gminy Dzikowiec

Rok 2018


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO ” MAGICZNY ZAKĄTEK” W LIPNICY

Informuję, iż w wyniku zakończenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej na stanowisko kierownika Klubu dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wybrana została Pani Małgorzata Wit, zamieszkała w Lipnicy.

Pani Małgorzata Wit spełniła wszystkie wymagania formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz wykazała się znajomością przepisów prawa niezbędnych do objęcia ww. stanowiska.

Ogłoszenie konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej – kierownika Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy