Czcionka:

Kontrast:

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Informacja

Wójta Gminy Dzikowiec

z dnia 04 czerwca 2019r.

W związku z upływająca z dniem 31 grudnia 2019 r. kadencja ławników sądów powszechnych, bieżący rok jest równocześnie rokiem, w którym odbywają się wybory ławników sądowych do sadów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Zgodnie z treścią przepisu art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) ławników do sądu okręgowego oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.   

W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zwrócił się do Rady Gminy w Dzikowcu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową czteroletnią kadencję, podając liczbę ławników przewidzianych z terenu naszej gminy:

 • do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej ogółem 1 osoba,
 • do Sądu Rejonowego w Mielcu ogółem 1 osoba

       – w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba,

 • do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 0 osób.

Informacje ogólne

Uprzejmie informujmy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że z upływem kadencji ławników wybranych w roku 2015 i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 52, z późn. zm.) Rada Gminy w Dzikowcu jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 1. Na podstawie art. 158 – Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył 70 lat,

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

 1. Na podstawie art. 159 – Ławnikami nie mogą być:
 2. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 3. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 4. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 5. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 6. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 7. duchowni,
 8. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 9. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 10. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

III. Na podstawie art. 162 § 1 – Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.

 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Zgodnie art. 162 § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia

dołącza się następujące dokumenty:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.- wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,

Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika :

–    dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

–    dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Uwaga:

– Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

– Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

– Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

– Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Szczegółowe informacje oraz wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i wzory pozostałych dokumentów można odebrać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, pokój nr 11 lub pobrać ze strony internetowej http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html  w zakładce wybory ławników.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 

WZÓR – Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.

WZÓR – Oświadczenie o prowadzonym postępowaniu.

WZÓR – Oświadczenie o władzy rodzicielskiej